Gelir Vergisi

Gelir Vergisi, bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve iratların safi tutarı üzerinden verilen bir vergidir. Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir.

Gelir Vergisi kanununu incelemek için tıklayınız.

Gelir Vergisine Dahil Gelir Tipleri

 • Ticarî kazançlar,
 • Ziraî kazançlar,
 • Ücretler,
 • Serbest meslek kazançları,
 • Gayrimenkul sermaye iratları,
 • Menkul sermaye iratları,
 • Diğer kazanç ve iratlar.

Gelir Vergisi Mükellefi olmak için koşullar

 • Türkiye'de yerleşmiş olanlar;
 • Bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar;
 • Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları

Beyanname ve Ödeme Süreci

Gelir Vergisi için 1-25 Mart arasında beyanname verilir, ilk taksit Mart, ikinci taksit Temmuz ayında olacak şekilde 2 taksitte ödenir.

Basit Usulde Gelir Vergisi için 1-25 Şubat arasında beyanname verilir, ilk taksit Şubat, ikinci taksit Haziran ayında olacak şekilde 2 taksitte ödenir.

Şahıs Firmaları için Gelir Vergisi

2019 yılı için geçerli vergi tarifesi aşağıdaki gibidir:

Vergilendirilecek Gelir Tutarı Vergi Oranı
18.000 TL'ye kadar %15
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası %20
98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası %27
98.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL, fazlası %35

Basit Usul Gelir Vergisi

Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler ve satılan malların alış bedelleri arasındaki müspet farktır. Bu fark, faaliyetle ilgili olarak alınması ve verilmesi mecburi olan alış ve giderler ve hâsılatlara ilişkin belgelerde yazılı tutarlara göre hesaplanır.

Basit Usule Tabi Olmanın Genel Şartları

 • Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak,
 • İş yeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde 2019 için yıllık kira bedeli toplamını büyükşehir belediye sınırları içinde 9.000 TL’yi, diğer yerlerde 6.000 TL’yi aşmamak.
 • Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olmamak.

2018 yılı için geçerli vergi tarifesi aşağıdaki gibidir:

Vergilendirilecek Gelir Tutarı Vergi Oranı
13.000 TL'ye kadar %15
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası %20
70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası %27
70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, fazlası %35

Kurumlar Vergisi

Kurumlar Vergisi ise kurum kazançları üzerinden alınan vergidir.

Kurumlar Vergisi kanununu incelemek için tıklayınız.

Kurumlar Vergisi için 1-25 Nisan arasında beyanname verilir, ödeme Nisan sonuna kadar yapılmalıdır.

Vergi Ödeme Noktaları

 • Vergi tahsiline yetkili olan banka şubeleri ile bankaların sunduğu dijital kanallar
 • Bağlı bulunulan vergi dairesi,
 • Bağlı bulunulan vergi dairesinin bildirilmesi şartı ile herhangi bir vergi dairesi
 • Gib.gov.tr